Kdo jsme | Program Montessori

děkujeme

Vážení rodiče a příznivci školy,

malý spolek „vizionářů“ se kdysi rozhodl založit třídy na prvním stupni základní školy v Modřanech, a tím na sebe vzal také závazek, že připraví všechny podmínky pro její založení a plnohodnotné fungování. Mezi hlavní iniciátory patřili rodiče z tehdejší MŠ Montessori Urbánkova, kteří cílevědomě šli za svým snem. Mezi aktivními rodiči vizionáři sehrály hlavní roli Jana Vítková, Daniela Nováková, Marie Hůlková a Mirka Kellovská. Jasnou představu získali při návštěvě soukromé školy ve švýcarském Lucernu. S podporou tehdejší ředitelky MŠ Montessori Blanky Hrdé a učitelky Jaroslavy Posltové se rodiče pustili do práce! Zásadním momentem, který realizaci této vize pomohl, byl aktivní přístup tehdejšího pana ředitele ZŠ a MŠ Na Beránku Vladimíra Cíchy. Ten tomuto projektu vytvořil vhodné podmínky a nadále jej podporuje i současné vedení školy. Na samém začátku fungování programu velmi pomohla nabídnutá spolupráce již dva roky fungující Montessori školy v Kladně. Tato spolupráce trvá dodnes a děkujeme za ni.

Velkou roli v přípravné fázi vzniku programu sehrál také montessori učitel, ředitel školy, evropský lektor a propagátor moderní pedagogiky postavené na principech montessori pan Claus Dieter Kaul. Spolupráce s tímto nesmírně inspirativním člověkem trvá dodnes a velmi za ni děkujeme.

Celkové kvality činnosti, ani prostředí, ve kterém třídy žijí, by nebylo možné dosáhnout přičiněním jen úzkého kruhu výše zmíněných aktérů. Je výsledkem podpory a pomoci od řady dalších příznivců, v první řadě rodičů školáků. Právě díky jejich pomoci, která má mnoho podob, se podařilo vybudovat zcela nové třídy a zajistit celoroční program na současné úrovni.

Spolupráce a podpora mohou mít řadu podob

Finanční a materiální

Tvůrčí prostředí tříd Montessori je třeba neustále doplňovat řadou pomůcek přesahujících běžný školní standard. Práce pedagogů Montessori tedy spočívá i ve vývoji a výrobě těchto pomůcek. Tato oblast je také příležitostí pro spolupráci s rodiči, kterou velmi vítáme a v minulosti nám velmi pomohla. Spolupráce a podpora mohou mít řadu podob. Sponzorské finanční dary pomáhají zajišťovat např. vybavení tříd výpočetní technikou nebo vybavení areálu. Věcné dary mohou hrát obdobnou roli.

Osobní zapojení

Významné podpory se nám také dostává od rodičů, kteří s nasazením vlastních sil pomáhají při rekonstrukci areálu a vnitřních postor programu Monressori, především v posledním prázdninovém týdnu, nebo se podílejí na organizaci společných výletů a dalších akcí – cyklovýlety, lyžáky, školy v přírodě a další. Organizují jarmark a budují s námi Přírodní zahradu. Jsme rádi, když jsou rodiče ochotni přispět k příjemnému prostředí, hladkému chodu výuky a příjemnému soužití, které kvalitu programu Montessori významně ovlivňuje.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali těm, kteří naši školu už podpořili

Nové webové stránky

Děkujeme za nekonečnou trpělivost a pracovitost na dlouhé klikaté cestě při tvorbě nových webových stránek především našemu webmasterovi Matoušovi Johanidesovi, dále Kamile Kratochvílové (Waisserové Šimberské) a Mirce Kellovské za obsahovou část, Martinovi Albrechtovi za nafocení nádherných snímků a Tomášovi Drbohlavovi za korektury a technické připomínky. Děkujeme také Richardovi Waisserovi, Radovi Marčekovi a Tomášovi Hajzlerovi, kteří celý trnitý proces nastartovali. Richard Waisser technicky zajišťoval staré webové stránky a financoval DIVI pro prostředí WordPress, na kterém jsme začali stavět novou současnou podobu.

Budování školní zahrady  by se neobešlo bez sponzorské pomoci firem Metrostav a.s.  (vybagrování původní vrstvy antuky a škváry a odvoz, jaro 2013) a Novera a.s. (navezení vhodné zeminy, říjen 2013) a finanční podpory zastupitelstva Městské části Praha 12, které náš projekt podpořilo dvěma granty na podporu projektů v oblasti životního prostředí na rok 2013 v celkové výši 103 000,- Kč a magistrátu hlavního města Prahy, který nás podpořil „Grantem na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy“ pro období 2013-2014 ve výši 100 000,- Kč.

Slaměnou učebnu bychom nepostavili bez

Schiedel, s.r.o. – dodávka komínu
Krby Kašpar – montáž komínu
Solára s.r.o. – dodávka dřevěného rámu pro střešní světlík
HAAS+SOHN – krbová kamna
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. – dodávka Liaporu

Velmi vstřícné spolupracující firmy a lidé, bez kterých by zahrada nebyla 

JENA, kompostárna Modletice – dodávka výsevného substrátu dražšího, než nám fakturovali, vždy nám pošlou něco navíc Lesy hl.m. Prahy
Window Holding a.s. – sleva na dodávku oken cca 30%
Jezírka Banát – výrazná sleva na dodávku jezírkové fólie
Miroslav Jež – instalatér, který s dětmi vymýšlel zapojení čerpadla u jezírka a stavebnici z trubek
Trvalková školka Florianus – konzultace výběru rostlin pro jahodový kopec
Ing.arch. Miroslav Ščudla, DOMA architekti – stavební projekt a dozor při realizaci a stálá odborná pomoc
Skanska reality – brigáda na zahradě, materiál pro cestu
Junák – český skaut, z.s. – zapůjčení altánů a lavic pro jarmarky za symbolickou cenu
MČ Praha 12 – bezplatné uskladnění balíků slámy
Jindřich Sláma a Vítek – realizace stavby
pan Pertl – práce s těžkou technikou na školní zahradě
pan Josef Jež – zahradní dědeček
Aleš a Jana Balíkovi – čtvrteční zahradní odpoledne

Poděkování za vlastní práci, finanční i materiální pomoc

Děkujeme Janě Guštarové za postavení keramické pece.
Děkujeme Martinu Zemanovi za pomoc při stavbě kůlny na zahradě.
Děkujeme panu Valáškovi za pomoc s betonem při stavbě zahradního pavilónu.
Děkujeme panu Kimmerovi za cca 120 ks akátových a dubových kůlů, které budou využity na stavění kůlny, špíze a venkovní jídelně na naší zahradě.
Děkujeme Markétě Kozelské mimo jiné za vytvoření makety Přírodní zahrady a pomoc s budováním bílé třídy.
Děkujeme Karolíně Kellovské, pod jejímž vedením vznikl plán a orientační tabule zahrady.
Děkujeme škole GAPE, která uvolnila 3 studentky na týdenní praxi do Montessori programu, díky čemuž mohl plán zahrady vzniknout a mít nynější podobu.

Děkujeme Janě Neumajerové za hledání a administraci grantových výzev především v projektu Přírodní zahrada a neustálou dlouhodobou podporu programu Montessori.

Projekt vaření

Tento projekt významně podpořila firma Mora dodáním spotřebičů do nové kuchyně.

Děkujeme firmě Siko za kuchyňskou linku v prostorách programu Montessori, panu Vilkovi a panu Klímovi za pomoc se stavebními úpravami při budování nové kuchyně.

Děkujeme firmě Whirpool, že dodala pračku se sušičkou.

Projekt Monteparlament

Děkujeme Petře Hajzlerové, která stála s Tomášem Hajzlerem u jeho zrodu. Děkujeme i Alexandře Škampové, která se připojila k Tomášovi a Lee Schwing a Petře Bartozelové, které parlament také koordinovaly. Tuto dvojici rodičů nakonec vystřídali naši žáci, Štěpánka Hammerová, Anička Dvořáková a David Marvan, i jim děkujeme.

Děkujeme dárcům, kteří podpořili projekt Monteparlamentu DĚTSKÝ CROWFUNDING.

Projekt Kreativní partnerství

Děkujeme všem rodičům, kteří se s námi zapojili do projektu Kreativní partnerství Praha (info o zapojení v letech 2016-18 a zapojení v letech 2014-15). Jmenovitě Radovi Marčekovi, který s námi spolupracovat na animovaných filmech a na natáčení filmu o Modřanech. Dále Alici Nellis a Matějovi Cibulkovi, kteří spolupracovali na filmu tenkrát v Modřanech. Děkujeme Richardovi Waisserovi ze vytvoření webové prezentace, kterou spravovaly a aktualizovaly děti ze tříd zapojených do projektu. Děkujeme celému týmu projektu Kreativní partnerství za skvělou a pro děti i pedagogy velmi přínosnou spolupráci.

Projekt byl podpořen Evropskou unií, Společností pro Kreativitu ve vzdělávání a Městskou částí Praha 12.

Dále děkujeme

Děkujeme Davidovi Červenému za založení včelařského kroužku a MČ Praha 12 za finanční podporu při jeho zakládání.

Děkujeme dárcům, kteří nám poskytli počítačové vybavení – Martin Hladký a ČSOB, Kaufland, Pavel Vognar.

Děkujeme rodičům, kteří jezdí a jezdili jako doprovod na lyžáky a švp – Jan Jedlička, Jiří Brůžek, Jiří Černý,  Jan Špička, Petr Mlíka,
David Eiselt, Martin Albrecht, Tomáš Drbohlav, Matouš Johanides.

Miloslavu Zemanovi děkujeme za zrcadla.

Pánům Holíkovi a Konrádovi děkujeme za trinomickou krychli – pomůcku pro výuku matematiky.

Děkujeme rodičům, kteří nám pomáhají s výrobou pomůcek – paní Zámečníková, paní Vilková, paní Rendová, manželé Brůžkovi.

Děkujeme Radkovi Ottovi za zajišťování tisku různých materiálů potřebných nejen ve výuce, i za stalý přísun kancelářských potřeb.

Děkujeme Martině Jesenské, která vzala na svá bedra vznik první skupiny dětí v odpoledním klubu Monteklubu.

Za pomoc s vylepšováním prostorů Monteklubu děkujeme Janu Herzigovi a Martinovi a Barboře Zemanovým.

Jakubovi Beranovi děkujeme za interaktivní pískoviště a montessori pomůcky.

Michal Hammer i mnoho dalších pedagogů a rodičů pravidelně používá svoje auto pro potřeby školy – děkujeme.

Děkujeme Michalu Škampovi za ozvučení jarmarků v uplynulých letech a jsme rádi, že ozvučení montessori akcí se nyní ujal náš žák Michal Beran.

Děkujeme za vybudování bílé třídy rodičům v čele se Štěpánkou Lorencovou, která vytvořila projektovou dokumentaci.

Děkujeme Petře Charvátové a Janě Tauchmanové za organizaci sbírky na financování teambuildingu pro učitele.

Děkujeme našim absolventům Matějovi Mlezivovi a Matoušovi Vítkovi, kteří se ujali výročního focení montessori tříd.

Děkujeme za vestavěné patro ve fialové třídě – dodal pan Sinkule.

Děkujeme skautům za půjčování párty stanů a várnic na jarmarky.

Děkujeme zástupcům Prahy 12 minulým i stávajícím za podporu.

Všem rodičům děkujeme nejen za průběžnou finanční podporu chodu montessori programu ve formě daru spolku Montessori cesta, se kterým hospodaří rodiče prostřednictvím zástupců-delegátů tříd ve výboru spolku, ale i za účast a pomoc při jarmarcích, besedách, besídkách, doprovodech na akce, čtenářské dílny, organizování kulturních akcí, práci na zahradě, pomoc při přípravách na začátek školního roku, za přípravu občerstvení na různé akce. Děkujeme za pomoc v přípravných týdnech, malování, při úklidu a přestavbách.

Děkujeme za podporu i rodičům dětí, které už u nás nejsou – Jan Schicker, Petr Pokorný, Michal Pinkas, Marcel Simonides, Radovan Slovák. Vítek Jesenský.

Děkujeme rodičům našich prvních absoloventů, kteří podpořili svou důvěrou rozvoj druhého stupně montessori ZŠ Na Beránku.

Děkujeme delegátům tříd, vedení spolku a revizorce za práci ve výboru spolku Montessori cesta.

Děkujeme těm, kteří stáli u zrodu sdružení Montessori Modřany, jmenovitě Pavlovi a Daniele Novákovým a Jaroslavě Posltové, nyní zapsanému spolku Montessori cesta, který do současné podoby dovedla ve funkci předsedkyně Kateřina Kozáková. Děkujeme také její nástupkyni Pavle Hanákové za převzetí tohoto nelehkého břímě.

Děkujeme všem, kteří ve volném čase píšou granty a tím shánějí pro spolek Montessori cesta peníze: Kateřina Tomešová, Lada Pilařová, Jana Neumajerová, Lucie Najmanová, Kateřina Kozáková a další.

Děkujeme rodičům zapojeným v pracovních skupinách Kultura, Sport, Zahrada, Parlament, Sociální skupina, PR skupina, Výroba pomůcek atd.
Děkujeme Tomášovi Hajzlerovi za organizaci Besed Na Beránku.

Děkujeme Kamile Waisserové Šimberské, Tomáši Hajzlerovi, Alexandře Škampové a Richardu Waisserovi, Karin Korčákové za vedení webových stránek, psaní blogu a správu FB. Děkujeme paní Šlapákové za pomoc s výběrem fotek k uveřejnění. Děkujeme Lucii Najmanové za pomoc v PR skupině a vůbec se vším, co je potřeba. Děkujeme Michalovi Veselému za pomoc v (nejen) PR skupině.

Děkujeme Janě Sokolové, která stála u zrodu programu Montessori a Mirce Kellovské, která v započaté práci neúnavně pokračuje,
program v naší škole rozvíjí a je inspirací a hybnou silou pro všechny.

Děkujeme všem učitelům a učitelkám, asistentkám, vychovatelkám a lektorům a lektorkám kroužků za neutuchající chuť budovat školu s programem postaveným na moderních základech pedagogiky jako je komunikace, spolupráce, individuální přístup, inkluze, zodpovědnost, svoboda, kreativita, otevřenost a za to, že s láskou pečují o naše děti. Děkujeme i jejich rodinám za toleranci a vstřícnost i za jejich aktivní podporu školy.

Děkujeme našim báječným dětem, pro které toto vše funguje!