Co NABÍZÍME

Školní přírodní zahrada
   Zahrada je pro nás otevřenou venkovní učebnou, kde je prostor na chyby a děti mohou zkoušet, ověřovat v praxi jak funguje praktický život. Zahrada je laboratoř, která není nikdy hotová, a děti mají dostatek prostoru ji stále vylepšovat a dotvářet.

 

   Jednou z myšlenek Marie Montessori, týkající se vzdělávání žáků nejen nad 12 let je propojení výuky s praktickým životem, konkrétně práce na farmě a zahradě.

Cílem projektu Přírodní zahrada Montessori Na Beránku je už od roku 2012/13

 • využívat a přebudovávat část dříve nevyužívaného, zanedbaného a zpustlého školního pozemku v přírodní zahradu dle kritérií projektu „Přírodní zahrady bez hranic“ (www.prirodnizahrada.eu)


 • v rámci volnočasových aktivit zapojit do práce i zábavy děti, rodiče dětí, rodiny z okolí školy a další dobrovolníky

Děti

 • plánují stavby

 • počítají, měří, převádějí jednotky

 • píší a komunikují spolu i s veřejností

 • řežou, brousí, vrtají, šroubují – staví ve velkém

 • sází, plejí, okopávají, sklízí, pečují

 • vymýšlejí, realizují, udržují, opravují, upravují

 • pohybují se v přirozeném prostředí venku

Podporujeme

 • rozvoj ekologického myšlení

 • rozvoj pracovních kompetencí

 • rozvoj komunitního myšlení

 • rozvoj polytechnických dovedností

 • učení se v přírodě

 • praktické využití znalostí z většiny oblastí výuky ve škole

 • využít zahradu jako příklad dobré praxe pro ostatní školy

Víme, že

 • Ne všechny děti s nadšením počítají v lavici objem krychle či kvádru, ale všechny bezezbytku spočtou objem nepravidelného šestibokého hranolu, aby zjistily, kolik kompostu bude potřeba pro jejich nový záhon

 • Výklad o osmotických dějích v přírodě si asi zapamatuje málokdo, ale to, že po dešti popraskaly zralé třešně na stromě, děti nezapomenou 

 • Soustavné pozorování přírodních dějů v průběhu celého roku výrazně napomůže pochopení mnoha probíraných jevů z prvouky, přírodopisu, chemie i fyziky

 • Důležitým pozitivním aspektem bude i nově získaná informovanost o ekologicky šetrném pěstitelství a výrobě biopotravin

Naše projekty

 • Slaměná učebna je hotová a využíváme ji k výuce i při pořádání akcí

 • Přírodní jezírko je nedílnou součástí zahradního biotopu

 • Dřevěná lávka přes jezírko

 • Dřevěné lavičky v zahradě

 • Kompostovací záchod

 • Kompost

 • Čtverečkové záhony

 • Kamenná bylinková spirála

 • Včelstvo

 • Maminčina zahrádka

 • Vrbový tunel

 • Venkovní jídelna

 • Venkovní kuchyň

Na naší zahradě vzniklo díky skvělé spolupráci učitelů, dětí a jejich rodičů během roku 2015 jezírko.

Jeden z něko­lika návrhů podoby jezírka vytvořených dětmi byl vybrán ve spolu­práci s odbor­níkem Ekocentra Koniklec. Většinu přípravných prací i vlastní realizaci udělaly děti z 2. trojročí pod vedením třídní učitelky Mirky Kellovské za odborného vedení Jany Neumajerové. S těžkou prací při posledních zemních úpravách a pokládání folie pomohli starší spolužáci z 3. trojročí se svým učitelem Michalem Hammerem. Podrob­ného průvodce stavbou jezírka pro vás připra­vili žáci a učitelé naší školy pod vedením Mgr. Martiny Jesenské. O výho­dách jezírka a úska­lích při jeho stavbě se dozvíte v elek­tro­nickém manuálu stavby jezírka, který znikl v rámci projektu „Počítáme s vodou“. Průvodce je mimo jiné také slovním komentářem doku­men­tár­ního filmu o vzniku jezírka. Stavba jezírka byla součástí Montes­sori výuky při tvorbě přírodní zahrady.

Projekt počítáme s vodou

Manuál stavby jezírka

Program Montessori získal plaketu
„Přírodní zahrada“
jako první základní škola na území hlavního města Prahy.