KDO JSME

Program cesta Montessori je součástí veřejné základní školy na beránku v praze 12 a využívá jedno křídlo budovy a několik dalších tříd.

O škole
KDE SÍDLÍME A KDO JSME
Podle principů Montessori pedagogiky jsme začali  v Základní a mateřské škole Na Beránku pracovat ve školním roce 2005/06, tehdy jen na 1. stupni. Jsme první školou v České republice, která ve školním roce 2012/13 otevřela v programu Montessri 6. ročník na 2. stupni. Ve školním roce 2019/20 studují tito žáci v maturitním ročníku středních škol. Program je otevřený i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Život tříd je spojen s řadou mimoškolních aktivit. Velkou podporu poskytuje programu ředitel školy Mgr. Jiří Soukup a spolek rodičů Montessori cesta z.s. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu Cesta Montessori, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu RVP ZV.  Velký důraz klademe na rozvíjení klíčových kompetencí, tzn. všech dovedností potřebných k životu v současné společnosti.
historie školy
NÁŠ PŘÍBĚH
Už na přelomu  tisíciletí chtěli rodiče, paní ředitelka a učitelky v Montessori mateřské škole v Modřanech umožnit  dětem vzdělávat se podle principů Marie Montessori dále. Čas dozrál teprve koncem roku 2004. Myšlenka otevřít program Montessori v některé z modřanských škol se obětavou prací učitelů a rodičů ve sdružení Montessori Modřany se stala skutečností. Podařilo se najít vedení školy nakloněné Montessori programu. Tehdy podpořil otevření 1. třídy pan ředitel PaeDr. Vladimír Cícha a věkově homogenní skupinu prvňáčků si vzala pod svá křídla Mgr. Jana Sokolová.
spolupracujeme
nejsme v tom sami
Od prvních krůčků až doposud velmi úzce spolupracujeme s Montessori programem v ZŠ Kladno, Vzdělávacím Montessori střediskem v Bieberkoru a Základní školou v Postupimi a Geisenhausenu v Bavorsku. I nyní se od sebe vzájemně velmi učíme a podporujeme se výměnnými stážemi učitelů i dětí, vzdělávacím akcemi, hospitacemi ale i „pouhým“ sdílením zkušeností.
Velké díky za rady a podporu si zaslouží pan Claus Dieter Kaul, celosvětově známý propagátor celostního učení a inovátor ve školství, častý supervizor v programu Montessori Na Beránku.
naše přelomové roky
naše cesta montessori
2004 velká touha a potřeba rodičů po možnosti pokračovat po školce v základní škole
2004 návštěva Základní Montessori školy ve švýcarském Lucernu
2004-05 hledání podpory u vedení škol v Praze 12
2005 založení občanského sdružení rodičů na podporu výuky Montessori Modřany
2005-06 otevření první třídy v ZŠ Na Beránku
2010 návštěva Montessori školy v německém Limbachu, seznámení se  s prací v trojročí
2011 věkově homogenní třídy se mění na trojročí – věkově smíšené skupiny
2011 absolvování kurzů v bavorském Tegernsee a seznamování se s organizací 2. stupně v programu Montessori
2012-13 otevření prvního 6. ročníku na 2. stupni
2013 absolvování kurzu pro 2. stupeň v německé Montessori základní škole v Postupimi
2013 zahájení projektu Přírodní zahrada
2014-15 zahájení projektu Děti Země podle paní Marie Montessori na 2. stupni
2016-17 první absolventi Montessori devítiletky odchází na střední školy
2017-18 absolventi Montessori programu na Beránku do 5. ročníku maturují a odcházejí na vysoké školy
2018-19 začínají výměnné pobyty dětí mezi Montessori v ZŠ Na Beránku a Montessori ZŠ Gaisenhausen
2019-20 absolventi Montessori programu na Beránku do 9. ročníku maturují

I. trojročí

 

„Vypadá to, že děti si jen hrají s korálky, ale ony velmi vážně a zaujatě počítají. Vypadá to, že děti jen tak řádí na zahradě, ale ony se s obrovskou chutí učí být a vyjít spolu.“

Podporujeme a rozvíjíme

 

 • radost z poznávání

 • učení se všemi smysly

 • objevování prostřednictvím „hry“

 • navázání spolupráce s rodinou

 • partnerství dítě – rodič – učitel

 • přirozené přijímání odlišností

 • specifické potřeby dětí

 • umění přijímat a dávat zpětnou vazbu

 • pohyb a častý pobyt venku

II. trojročí

 

Hlavním cílem je převést dítě co nejpřirozeněji, v bezpečném prostředí a s podporou dospělého z fáze „Pečuji o tebe a pomáhám ti“ do fáze „Zvládáš o sebe pečovat sám a zvládneš si o pomoc říci sám“.

Podporujeme a rozvíjíme

 

 • zodpovědnost za svá rozhodnutí

 • samostatnost v rozhodování

 • vzájemný respekt

 • sebedůvěru ve smíšené skupině

 • spolupráci ve větších skupinách

 • zapojení se do práce s více učiteli specialisty

 • radost z poznávání a překonávání překážek

 • samostatnost v hledání řešení

 • pobyt venku a práci na zahradě

   

III. trojročí

 

Naším cílem je podporovat dospívající, budovat jejich sebedůvěru a zprostředkovávat jim zkušenosti, jak si poradit se světem, aby se  nebáli vstoupit samostatně do života. Snažíme se dospívající připravit na to, že v životě mohou dělat chyby, učit je využívat potenciál týmu a umět si říct o pomoc.

Vytváříme dospívajícím bezpečné prostředí pro to, aby mohli a učili se

 

 • o sebe pečovat

 • být zodpovědní za své jednání a přijímat přirozené důsledky

 • překonávat obavy a strachy

 • mohli a dokázali sdílet své nejistoty v bezpečném prostředí

 • s důvěrou si říci o radu a pomoc

 • poznat své silné stránky a nebát se je využít

 • být si vědomi svých slabých stránek

 • využívat velký prostor

 • pečovat a rozvíjet vztahy mezi sebou

 • se učit být trpěliví a klidní

 • zažívat velké výzvy, smysluplné projekty a hluboké zážitky

 • využívat různé formy sebevyjádření

 • na odborné předměty využívat odborníky

 • spoluurčovat obsah učiva

 • prezentovat výsledky své práce nejen před spolužáky

 • dostávat formativní zpětnou vazbu

 • se podílet na svém hodnocení

 • spoluutvářet a být zodpovědný za prostředí, ve kterém žijí a učí se

 • být příkladem a vzorem pro mladší spolužáky

   

 • žít v partnerském prostředí s učiteli