Kdo jsme | Program montessori

Často kladené dotazy
Jak máme postupovat, pokud uvažujeme o odkladu?

Všechny důležité informace naleznete na stránkách školy, včetně žádosti o odklad.

Pokud u nás dítě bylo již loni u zápisu a dostalo odklad, je nutné se zápisu znovu účastnit.

Pokud máte doporučení z mateřské školy nebo vy sami uvažujete o odkladu, dítě do školy nedávejte. Je velmi důležité, aby dítě do školy nastupovalo zralé.

I v případě odkladu je povinností rodičů dítě do školy zapsat, teprve později se žádá o odklad. Termín pro předložení žádosti je stanoveno nejdéle do 24. 4. 2020, žádost doručte společně s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. Dále je třeba odevzdat do 30. 4. 2020 dva odborné posudky. Vzhledem k mimořádné situaci a omezení fungování pracovišť, která vyřizují odborné posudky, může nastat situace, že se Vám nepodaří odevzdat do 30. 4. 2020 obě odborná posouzení. V tomto případě je potřeba odevzdat do 24. 4. 2020 vyplněnou žádost a oba posudky dodat škole později v nejbližším možném termínu bez zbytečného prodlení. Dítě s žádostí o odklad školní docházky nebude zařazeno do případného losování ze zájemců do Montessori programu. Mnoho poradenských zařízení v tuto chvíli pracuje v nouzovém režimu, tak se Vám bude možná obtížně získávat potvrzení o odkladu. Napište panu řediteli, že dokumenty k odkladu dodáte později.

V případě potřeby konzultace, zda má dítě do školy nastoupit, můžete kontaktovat paní učitelku Karin Korčákovou na mailové adrese karin.korcakova@zsmontessori.net

Jak se dozvíme výsledky zápisu?

Všechny informace budou zveřejněny na stránkách školy. Nejpozději v polovině května zveřejní pan ředitel čísla přijatých dětí. Podle informací ze stránek školy je maximální kapacita dětí přijatých do školy 110, do Montessori programu 40 dětí, do programu s prvky Začít spolu 70 dětí. Pokud bude zájemců o Montessori program více než 40, přistoupí se k losování. Přijímání dětí do školy probíhá na základě kritérií, která jsou zveřejněná na stránkách školy.

V loňském roce losování probíhalo veřejně za přítomnosti zástupce radnice. V tuto chvíli nemáme informace, jak případné losování bude probíhat v letošním roce.

Nemáme ani žádné informace, kolik je zájemců o Montessori program. Nedokážeme proto odhadnout, zda se bude ze zájemců losovat.

Všechny informace k zápisu, k počtu zájemců, k losování bude zveřejňovat pan ředitel na stránkách školy.

Je možné v průběhu docházky do školy přestoupit z jednoho programu do druhého?

V minulosti se to ve výjimečných případech stalo. V poslední době je ale kapacita programu naplněná. Přestup mezi programy probíhal obousměrně z Monte i do Monte

Jak fungují rodilí mluvčí v I. trojročí?

Rodilí mluvčí dochází do tříd jednou týdně pro děti z 1. a 2. ročníku. Pro děti ze 3. ročníku je angličtina v učebním plánu

Jak to bude další roky? Kam až se budete rozšiřovat?

Na stránkách Montessori programu máme uveřejněnou vizi do budoucna. Při její tvorbě jsme přihlíželi ke kapacitám budovy i možnostem personálu. Z kapacitních důvodů nebudeme přijímat víc dětí do 1. trorjročí než je 40 ročně. Celková kapacita by byla ve výhledu několika let 350 žáků v celém Montessori programu. Pro I. trojročí počítáme s maximálně pěti třídami, postupně se bude rozšiřovat počet tříd i ve vyšších ročnících. 

Používáte v Montessori programu Hejného matematiku?

Hejného matematiku nepoužíváme jako metodu, ale jsou nám blízké určité prvky. Matematika prof. Hejného vychází z Montessori pomůcek, používá ale různá prostředí. Na začátku fungování Montessori Na Beránku jsme tuto koncepci matematiky vyzkoušeli a vrátili jsme se zpět k Montessori pomůckám a metodice. Ale i nadále používáme některá Hejného prostředí pro procvičování. Není to ale těžiště naší práce

Proč jsou na vaší škole smíšené třídy?

Protože je to jeden ze základních principů Montessori pedagogiky. Paní Montessori jako psychiatr a pedagog  intenzivním pozorováním chování dětí ve své době zcela předběhla tehdejší poznatky o vývojových fázích dítěte. Vzájemná interakce dětí třech věkových skupin už od mateřské školy byla vypozorována jako ideální. Dítě se alespoň v obdobích práce s věkově rozdílnými dětmi dostává do role nejstaršího či nejmladšího a může si tak vyzkoušet zcela přirozené sociální role. Nestane se mu, že od první třídy je stále jen „premiant či outsider“.
Další výhodou je, že děti se od sebe učí navzájem. Znáte jistě pravidlo: „Když umím někoho něco naučit/vysvětlit, teprve potom to sám dobře umím.“ Dítě může postupovat vpřed rychleji, ale může se i vrátit či setrvat u tématu déle, je-li to třeba. To vše ve zcela přirozeném prostředí věkově smíšených dětí. Podle vlastního zájmu či schopností se může zabývat tématy Kosmické výchovy, které jsou pro Montessori pedagogiku zcela zásadní a vše zastřešující.

Je rozdíl mezi jednotlivými trojročími?

Samozřejmě. Rozdíl je dán vývojovými odlišnostmi věkových skupin dětí. V každém trojročí podporujeme a rozvíjíme něco jiného. odkaz na trojročí a jejich charakteristiku
Společným cílem práce s dětmi ve všech trojročích, resp. ve všech skupinách je samostatnost dětí, stimuleace vedoucí k vnitřní motivaci, nezávislost na pochvalách a trestech, zájem o dění ve třídě, škole i společnosti, kosmický, tzn.  celostní pohled a chápání světa, zodpovědnost za své jednání atd.
V 1. trojročí pracujeme se skupinou dětí, které rády objevují, potřebují pracovat převážně s konkrétním materiálem a na něm si osvojovat zákonitosti jazyka, matematiky, okolního světa. Potřebují klid pro práci, připravené prostředí, dostatek pomůcek a jejich neustálé představování formou prezentací učitelem. Věnují se objevování světa na základě Kosmických příběhů a skládají obraz světa pomocí konkrétních názorných ukázek a sad pomůcek a karet.
Velká pozornost je v tomto trojročí věnovaná pravidlům, jejich tvorbě dětmi a tím přijetím za své, důsledným odkazováním na jejich dodržování a tudíž postupným vedením k zodpovědnosti. Cílem je připravit dítě na 2. trojročí, kde již bude požadovaná mnohem větší samostatnost a zodpovědnost.
V 2. trojročí už dítě plánuje svou práci na základě krátkodobých i dlouhodobějších plánů, zodpovědnost za zvolené či zadané úkoly je samozřejmostí. Dítě hodně procvičuje, samostatně zjišťuje, účastní se prezentací nového učiva ve všech oblastech podle vlastního uvážení a zadaného plánu. V tomto trojročí je podporováno to, aby dítě bylo schopno obhájit svůj názor, postoj a přijmout přirozené důsledky svého chování a jednání. Velký důraz je v tomto trojročí kladen na spolupráci ve skupině, vedení debat se spolužáky a zapojení se do dění školy.
Ve 3. dvojročí jsou děti směřovány ke společné cestě, která vede k cíli. Cíl musí být konkrétní, hmatatelný, nejlépe dětmi zvolený. Cílem je konkrétní projekt z reálného života, aby dítě ve věku 13 a 14 let vidělo smysl své práce. V rámci projektu je plněn obsah školního vzdělávacího programu pro tuto věkovou skupinu ve všech vzdělávacích oblastech, jen k tomu nedochází v lavicích nad učebnicemi.
9. třída je přípravný studijní ročník, kde je kladen důraz na přípravu na střední školu či učiliště, ale ne pouze a výhradně. I v tomto ročníku je velkou měrou podporováno zaměření se na komunitu školy, k jejímuž dotváření a podpoře prostřednictvím smysluplných projektů děti pomáhají.

Co je Kosmická výchova?

Jde o oblast, která zastřešuje a zároveň propojuje všechny oblasti obsažené v Rámcovém vzdělávacím plánu pro základní vzdělávání, potažno v našem školním vzdělávacím programu Cesta Montessori.
Vše, co se dítě učí, má souvislosti, navazuje se na to, co už dítě zná, dětem se předkládá práce v dlouhých tematických blocích, kde si každé najde téma své podle zájmu.
Kosmické příběhy se několikrát opakují, aby dítě mohlo podle věku objevovat jiné zákonitosti.
Kosmická výchova je oblast, prostřednictvím které předkládáme dětem pohled na svět, kde všechno souvisí se vším, od vesmíru a jeho vzniku, přes neživou přírodu, podmínky života, první buňku, rostliny, zvířata, člověka, až po dějiny a tvoření světa člověkem v minulosti, současnosti až po pohled na budoucnost.

Co je Týdenní zpráva?

Týdenní zpráva je dokument, kterým učitel v závěru týdne shrne průběh dění ve třídě. V bodech uvede, co se dělo, co doporučuje, upozorní na důležité akce, připomene, co je třeba splnit, co procvičit, nastíní, kam směřuje se třídou. Není to zpráva o jednotlivci, nýbrž o celé třídě.
Cílem týdenní zprávy je dát rodiči a ve vyšších ročnících i dítěti zpětnou vazbu z uplynulého krátkého období.
Rodič může s dítětem na základě informací ze zprávy probrat, co se mu povedlo, co se mu líbilo, nepovedlo, nelíbilo, kam by mohl směřovat dále, dostane informaci o tom, co může s dítětem procvičovat, či o čem si jen tak popovídat. Na základě týdenní zprávy lze také dítě podpořit v zapojení se do dění školy.
V druhém trojročí již chceme, aby týdenní zprávu četly i děti a ujasnily si tím, co se ve třídě dělo a zamyslely se nad dalším týdnem, nad svou další prací a „popřemýšlely“ nad svým plánem na další týden. Rodič může dítě na základě této zprávy dobře směrovat a podporovat.
Týdenní zprávu lze kombinovat se čtením záznamů dítěte v deníku.

Co je deník a proč ho děti píší?

Důvodů je několik:
Dítě
• si ujasňuje, co se mu povedlo, nepovedlo (Povedlo se mi…, Mám velkou radost, že…, Nezvládl jsem… atd.)

• denně píší, tvoří věty či zvolí jinou formu záznamu (body)

• vidí, kolik práce udělalo nebo neudělalo

• časem na základě deníku doma plánuje další den

• se učí sebehodnotit

• si uvědomí, co vše se za dobu jeho pobytu ve škole stalo

• zjišťuje, kolik se toho naučilo či zjistilo

Rodič
• má zpětnou vazbu a může si s dítětem nad deníkem popovídat

• se učí hledat v práci dítěte pozitiva, ocenit ho či poradit

• nesmí dítě negativně hodnotit a to je těžké

• může do deníku vpisovat, ale jen pozitivní hodnocení


Je rozdíl mezi jednotlivými trojročími?

Samozřejmě. Rozdíl je dán vývojovými odlišnostmi věkových skupin dětí. V každém trojročí podporujeme a rozvíjíme něco jiného. odkaz na trojročí a jejich charakteristiku
Společným cílem práce s dětmi ve všech trojročích, resp. ve všech skupinách je samostatnost dětí, stimuleace vedoucí k vnitřní motivaci, nezávislost na pochvalách a trestech, zájem o dění ve třídě, škole i společnosti, kosmický, tzn.  celostní pohled a chápání světa, zodpovědnost za své jednání atd.
V 1. trojročí pracujeme se skupinou dětí, které rády objevují, potřebují pracovat převážně s konkrétním materiálem a na něm si osvojovat zákonitosti jazyka, matematiky, okolního světa. Potřebují klid pro práci, připravené prostředí, dostatek pomůcek a jejich neustálé představování formou prezentací učitelem. Věnují se objevování světa na základě Kosmických příběhů a skládají obraz světa pomocí konkrétních názorných ukázek a sad pomůcek a karet.
Velká pozornost je v tomto trojročí věnovaná pravidlům, jejich tvorbě dětmi a tím přijetím za své, důsledným odkazováním na jejich dodržování a tudíž postupným vedením k zodpovědnosti. Cílem je připravit dítě na 2. trojročí, kde již bude požadovaná mnohem větší samostatnost a zodpovědnost.
V 2. trojročí už dítě plánuje svou práci na základě krátkodobých i dlouhodobějších plánů, zodpovědnost za zvolené či zadané úkoly je samozřejmostí. Dítě hodně procvičuje, samostatně zjišťuje, účastní se prezentací nového učiva ve všech oblastech podle vlastního uvážení a zadaného plánu. V tomto trojročí je podporováno to, aby dítě bylo schopno obhájit svůj názor, postoj a přijmout přirozené důsledky svého chování a jednání. Velký důraz je v tomto trojročí kladen na spolupráci ve skupině, vedení debat se spolužáky a zapojení se do dění školy.
Ve 3. dvojročí jsou děti směřovány ke společné cestě, která vede k cíli. Cíl musí být konkrétní, hmatatelný, nejlépe dětmi zvolený. Cílem je konkrétní projekt z reálného života, aby dítě ve věku 13 a 14 let vidělo smysl své práce. V rámci projektu je plněn obsah školního vzdělávacího programu pro tuto věkovou skupinu ve všech vzdělávacích oblastech, jen k tomu nedochází v lavicích nad učebnicemi.
9. třída je přípravný studijní ročník, kde je kladen důraz na přípravu na střední školu či učiliště, ale ne pouze a výhradně. I v tomto ročníku je velkou měrou podporováno zaměření se na komunitu školy, k jejímuž dotváření a podpoře prostřednictvím smysluplných projektů děti pomáhají.

Je škola nějak nábožensky orientovaná?

Ne. Jsme nábožensky zcela neutrální. V rámci témat v Komické výchově se však zmiňujeme o různých pohledech a vnímání světa, jeho vzniku a světových náboženstvích i duchovních svátcích. Žádnému dítěti jeho pohled na svět nevyvracíme a přijímáme ho takové, jaké je. Zasahujeme pouze v případech, že se dítě pro své přesvědčení samo stane terčem negativních reakcí dětí, či samo vnucuje víru ostatním dětem.

Děti prý v této škole nedostávají domácí úkoly. Je to pravda?

Ano i ne. Děti by měly doma pravidelně číst. Kromě toho, když někdo něco nestihne v rámci dopolední práce, obyčejně si nedokončené dodělává doma či v odpolední škole. Důvody, proč dítě práci nedokončí jsou rozdílné, vždy se řeší individuálně. Občas děti také dostávají úkol (vyhledat nějakou informaci, něco přinést, vytvořit, nad něčím se zamyslet a podobně), jehož splnění nám usnadní pokračování na probíraném tématu. Tyto úkoly žáci většinou plní zodpovědně.

Do kterého ročníku může naše dítě na vaší škole navštěvovat Montessori třídu?

Montessori vzdělávací program je na naší škole do 9. ročníku, tj. na celý 1. a 2. stupeň.

Jak děti zvládají přechod z Montessori na klasickou školu?

Jsme si vědomi, že ideální by bylo pokračování v Montessori systému i na vyšší stupně školy – např. ve Švýcarsku, v Německu, v Rakousku, v Holandsku funguje i Montessori střední škola. Tyto školy pracují 20 a více let bez přerušení totalitním režimem, který zavedl jednotný systém bez možnosti učit inovativními metodami. Vzhledem k tomu, že u nás se z objektivních příčin tato metoda zabydluje teprve několik let, další stupeň zatím není k dispozici. Už na konci páté třídy jsou děti daleko vyspělejší a připravenější přijmout i jiný způsob práce než v začátcích jejich školní docházky. Naše dosavadní zkušenosti i zkušenosti ze zahraničí vypovídají o tom, že děti z programu Montessori jsou dostatečně samostatné a schopné sebekázně, aby tento přechod úspěšně zvládly. Velmi záleží na osobnosti pedagoga a na tom, jak se postaví k dětem z alternativních škol. Významnou roli v adaptaci dětí také hraje dobrá spolupráce rodičů s pedagogy na nové škole. Z našeho programu odchází na víceletá gymnázia minimální počet dětí, což je naším cílem. ne proto, že by nebyly dobře připravené, ale proto, že budujeme kvalitní 2. stupeň. Děkujeme všem rodičům, kteří svým dětem umožní užít si 9 let základní školní docházky v klidném prostředí naší základní školy a důvěřují nám.

Připravíte dítě dostatečně na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia?

Děti připravíme přesně tak, jak jsme si stanovili ve školním vzdělávacím programu. Pokud chce rodič dát dítě na 8 let studovat střední školu, je vhodné to předem oznámit třídnímu učiteli. S ním pak individuálně řeší, zda dítě zvládne přijímací zkoušky, nebo potřebuje intenzivní přípravu. Tuto přípravu škola nezajišťuje. Přesto drtivá většina zájemců o gymnázia a jiné školy přijímací zkoušky zvládá bez potíží a je přijata.

Známkuje se?

V Montessori třídách se neznámkuje. Průběžně je dítěti poskytována formativní zpětná vazba. Děti vedeme k sebehodnocení a stimulujeme je k tomu, aby jejich vnitřní motivace učit se nové věci nebyla závislá na odměnách a trestech, ale na práci s chybou a chuti po poznání. Dvakrát za rok poskytujeme dětem slovní hodnocení, které dostávají formou dopisu a jednoduchých tabulek se zhodnocením posunu a doporučeními do dalších měsíců. Ve slovním hodnocení je popsán jejich osobní postup ve zvládnutí učiva, ale i chování či spolupráce s ostatními. Všechny zúčastněné strany tj. rodič, dítě i pedagog se setkávají na konzultacích, kde společně proberou otázky týkající se výchovy a vzdělávání dítěte na základě dokumentu Záznam ke konzultačním hodinám, který dítě i rodič předem vyplňují. Z konzultačních hodin vznikne závěr, který rodiče, děti i učitel podepisují.

Testují se děti v Montessori třídách?

Pokud se škola rozhodne pro zapojení do nějakého programu, kde děti prokáží své znalosti formou testu, děti se mohou zúčastnit. Velmi zvažujeme, zvláště u malých dětí v prvním trojročí, co je cílem testování a jak kvalitní test je. Absolvujeme např. Matematického klokana, Scio testy, testy Kalibro atd. Pokud se dítě nebo rodič nechce zúčastnit psaní testu nebo nechce svůj test odevzdat, je mu to umožněno.
Naše děti a jejich schopnosti známe, testy si mohou vyzkoušet kdykoliv během roku a sami si ověřit, jaké jsou jejich schopnosti. Většinou i ony samy ví, jak na tom jsou, a test k tomu nepotřebují. Testy potřebují spíše rodiče, a stát.
Pokud se děti testů zúčastní, vždy se umísťují v rámci školy skvěle. Děti s individuálním vzdělávacím plánem do testování zařazujeme po dohodě mezi učiteli nebo s rodiči.

Může dítě zůstat v některém z trojročí o rok déle?

To je věc domluvy učitele a rodiče. Hlavní otázkou je, jestli se rodič dokáže vyrovnat s delším setrváním dítěte v jednom ročníku, trojročí. V praxi vidíme, že jsou děti, kterým by pomalejší postup prospěl. Důvodem může být dlouhodobější nemoc, brzký vstup do školy, potřeba více času na učení, speciální vzdělávací potřeby atd. Výhodou trojročí je, že dítě zůstává se skupinou dětí, které zná. Každopádně je naším cílem dítěti umožnit navštěvovat jedno trojročí o rok déle v případě, že se učitel a  rodič názorově shodnou. Rozhodně tento krok nechápeme jako „propadnutí“, ale naopak jako šanci dopřát dítěti více času!

Jakou zpětnou vazbu dostává rodič o postupu svého dítěte?

Dítě si denně píše deník, kde hodnotí svoji práci.
Každý týden dostává dítě a rodič týdenní zprávu o práci celé třídy.
Každá třída má svoji fotogalerii, kde je vidět, jak dítě pracuje.
Každý rodič by měl během roku pobýt alespoň 3 hodiny ve třídě a pozorovat.
Na začátku roku dostane dítě plán práce, během roku dostává a plní dílčí krátkodobější plány.
2× za rok se setkáváme na třídních schůzkách.
2× za rok se setkáváme na konzultačních hodinách, pokud je třeba i častěji.
2× za rok dostane dítě slovní hodnocení.

Mohu se přijít podívat do vyučování?

Samozřejmě. Jsme hrdi na to, že vlastníme známku Rodiče vítáni. Pokud přijdete do školy a domluvíte se s učitelem, jste vítáni. Jediná situace, kdy odmítneme pobyt rodiče ve třídě je, když potřebujeme řešit „třídní problém“ pouze s dětmi v uzavřeném kolektivu. Potom si domluvíte nejbližší možný termín jak pro vás, tak pro nás. Jste vítáni i na akcích, kdy odjíždíme do reálného života.
Návštěva ve třídě má však svá pravidla, která si před návštěvou ve třídě přečtěte u třídního učitele.

Jak je zajištěno, že se moje dítě naučí vše, co se naučit má?

To je zajištěno tím, že pracujeme a vedeme děti podle Školního vzdělávacího programu Cesta Montessori. Tento dokument je pro nás závazný a obsahuje všechny předepsané kapitoly. Odpovídá dokumentu platnému pro základní školství v celé ČR, RVP ZV, vydanému MŠMT ČR.
Je třeba si však uvědomit, že výuka probíhá jinak než na klasických školách. Vaše dítě třeba bude ve stejné době „umět“ jiné věci než další dítě u vás v rodině či v rodině známých. Pokud chcete srovnávat a posuzovat dítě jen na základě znalostí, je třeba zvolit způsob vzdělávání, který nabízí spíše školy s tradičním vzdělávacím programem.

Na co bych si měl(a) umět odpovědět, než zvolím vaši školu?

Jsem připraven(a) neporovnávat, a to ani se spolužáky ani s jinými vrstevníky?
Jsou pro mě důležité nejen znalosti mého dítěte, ale i pobyt v kolektivu, který pracuje se sociálními dovednostmi a jeho nácvikem?
Jsem ochoten oslovit učitele vždy, když podlehnu jakékoli pochybnosti?
Dokážu respektovat názor učitele a otevřeně komunikovat o problémech dítěte, popř. rodiny?
Jsem připraven(a) neověřovat neustále znalosti svého dítěte?
Pracuji doma s dítětem na základě vzájemného respektu, pravidel a jejich dodržování?
Znám principy Montessori pedaogiky?
Není mé rozhodnutí pro vzdělávání dítěte v tomto programu jen „módním výstřelkem“?